30|06|2015

Wzór pozwu w sprawie o wyłączenie wspólnika ze spółki jawnej

Niejednokrotnie po latach udanej współpracy wspólników pojawiają się konflikty, które uniemożliwiają dalsze prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej. W spółkach osobowych istnieje możliwość rozwiązania spółki lub wykluczenia wspólnika, jeżeli tylko jeden z nich jest powodem nieporozumień, a pozostali chcą, aby spółka osobowa dalej funkcjonowała, ale już bez udziału problematycznego wspólnika. Jeśli wspólnik nie chce dobrowolnie wystąpić ze spółki, art. 63 § 2 k.s.h. umożliwia wykluczenie wspólnika ze spółki jawnej na wniosek pozostałych wspólników. W praktyce realizacja powyższego uprawnienia wspólników następuje w trybie powództwa o wyłączenie wspólnika ze spółki. Dziś zamieszczam na blogu wzór pozwu w sprawie o wyłączenie wspólnika ze spółki jawnej.

Wzór pozwu w sprawie o wyłączenie wspólnika ze spółki jawnej

18|06|2015

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – czyli wsparcie projektów od pomysłu do rynku

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest największym w Unii Europejskiej programem finansującym badania, rozwój i innowacje, i drugim co do wielkości budżetu krajowym programem operacyjnym nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Głównym beneficjentem programu będą przedsiębiorstwa, oraz jednostki naukowe, a także instytucje otoczenia biznesu. Program składa się z czterech głównych osi priorytetowych:

  • Oś I – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
  • Oś II – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,
  • Oś III – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
  • Oś IV – Wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego.

Dodatkową oś priorytetową stanowi pomoc techniczna programu, w ramach której finansowane będą działania związane z promocją i wdrażaniem programu.

Już sam układ osi priorytetowych PO IR wskazuje na cel programu – wsparcie projektów od pomysłu do rynku, i takie jest też hasło przewodnie Programu.

Continue…

03|06|2015

Fundusze unijne w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 daje przedsiębiorstwom szeroki wachlarz możliwości skorzystania z dotacji unijnych. Zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą. Tak więc, forma prawna prowadzonej działalności nie stanowi ograniczenia z punktu widzenia dostępności funduszy unijnych, jedynym wymogiem stawianym wnioskodawcom jest posiadanie siedziby, lub w przypadku osoby fizycznej prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Continue…

19|05|2015

Unikanie „worst-case”, czyli kilka słów o compliance

Od dziś wprowadzam na blogu nową kategorię tematyczną o nazwie „Legal compliance”. Wpisy w tym dziale mają zapoznać Państwa z praktyką przedsiębiorców polegającą na zlecaniu wykwalifikowanym podmiotom, w tym kancelariom prawnym badania zgodności procedur i czynności firmy z prawem w ramach konkretnego obszaru działalności przedsiębiorstwa. Zanim jednak pojawią się wpisy, których celem będzie omówienie usługi legal compliance, pragnę wprowadzić Państwa w tematykę, a mianowicie przybliżyć nieco politykę, szczególnie dużych korporacji, zwaną „compliance”.

Continue…

27|04|2015

Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej

Obok spółek kapitałowych, kodeks spółek handlowych wyróżnia spółki osobowe, do których należą: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowo – akcyjna. Ostatnią ze spółek osobowych, na którą niniejszym chcę zwrócić szczególną uwagę jest spółka komandytowa.

Została ona zdefiniowana w ustawie jako spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz).


Spółka komandytowa jako spółka osobowa ma zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (może nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, oraz zaciągać zobowiązania), zdolność sądową (może pozywać i być pozywaną). Ma wyodrębnienie organizacyjne, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa jako celu utworzenia spółki, i majątkowe, będące odrębną masą majątkową od majątków wspólników. Spółka działa pod własną firmą.

Continue…

15|04|2015

Wzory podpisów nie są już potrzebne

Nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie 15. stycznia 2015 r., ustawodawca usunął obowiązek składania wzorów podpisów do KRS. Dotychczas obowiązek ten dotyczył wspólników spółek osobowych uprawnionych do reprezentacji spółki (oraz członków zarządu spółek kapitałowych). Zarówno przy założeniu spółki, jak i przy zmianie składu osobowego wspólników uprawnionych do reprezentacji do wniosku o ujawnienie zmian w KRS należało załączyć notarialnie poświadczone wzory podpisów.

Continue…

31|03|2015

Spółkę jawną i komandytową można założyć przez Internet

Taka możliwość powstała na skutek nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie 15. stycznia 2015 r. Oprócz dotychczasowego trybu zawarcia umowy spółki w formie pisemnej aktualnie można skorzystać z elektronicznego wzorca umowy. Nowelizacja wprowadza także m.in. możliwość zmiany umowy spółki, przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika oraz udzielenia prokury przez Internet.

Continue…

16|03|2015

Skuteczniejsza egzekucja z majątku wspólnika z rozdzielnością małżeńską

W poprzednim wpisie była mowa o ujawnianiu w rejestrze przedsiębiorców KRS wzmianki o pozostawaniu wspólnika w ustroju majątkowym rozdzielności małżeńskiej. Informacja ta może być istotna dla wierzyciela spółki, bowiem jeśli egzekucja wobec spółki okaże się bezskuteczna, będzie on wiedział z jakiej masy majątkowej może dochodzić swoich roszczeń od wspólnika. Tematyką tego wpisu będzie analiza przesłanek odpowiedzialności majątkiem wspólnym w przypadku dochodzenia wierzytelności spółki osobowej od wspólnika pozostającego w związku małżeńskim.

Continue…

05|03|2015

Prawo żądania wpisu w rejestrze przedsiębiorców małżonka wspólnika spółki osobowej

Przeglądając rubryki dotyczące wspólników w spółkach osobowych można zauważyć, że są tam zamieszczone takie informacje jak pozostawanie przez wspólnika w związku małżeńskim, zawarcie umowy małżeńskiej majątkowej i powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami. Ma to o tyle znaczenie w tego rodzaju spółkach, że wspólnicy (inaczej niż w spółkach kapitałowych) odpowiadają za zobowiązania spółki w razie, gdy sytuacja finansowa spółki nie pozwala na spłatę długów (na potrzeby tego wpisu przyjmijmy, że wspólnicy spółek osobowych to jedynie tzw. „wspólnicy jawni”, czyli wspólnicy spółki jawnej lub wspólnicy pozostałych spółek osobowych, którzy odpowiadają jak wspólnicy spółek jawnych). Jest to istotna informacja przede wszystkim dla wierzyciela spółki, której wspólnik pozostaje w związku małżeńskim, bowiem na podstawie tych informacji może się dowiedzieć, z której masy majątkowej może zaspokoić swoje roszczenia. Umieszczenie wzmianki o rozdzielności majątkowej może mieć również duże znaczenie dla małżonka wspólnika.

Continue…