14|01|2016

Czy możliwe jest skuteczne zaskarżenie uchwały korzystnej dla wspólników sp. z o.o.?

Mimo że blog dotyczy głównie spółek osobowych, zainteresowanych Czytelników serdecznie zapraszam do zapoznania się z artykułem mojego autorstwa dotyczącym sporu interpretacyjnego art. 249 Kodeksu spółek handlowych odnoszącego się do przesłanek wniesienia powództwa do sądu o uchylenie uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Po przeczytaniu publikacji zachęcam do podzielenia się swoją opinią w komentarzach!

09|07|2015

Specyfika nowej perspektywy finansowej 2014-2020, czyli decentralizacja wdrażania funduszy europejskich, oraz inteligentne specjalizacje

Jedną z cech charakterystycznych nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 jest decentralizacja wdrażania funduszy europejskich, czyli znaczne zwiększenie roli samorządów województw w rozdysponowywaniu unijnego budżetu. Za takim podejściem stoi przeświadczenie, że to właśnie samorządy są w stanie najlepiej zidentyfikować potrzeby regionów oraz przedsiębiorców prowadzących w nich swoją działalność gospodarczą. Inną nowością w stosunku do poprzedniej perspektywy jest to, że programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, co ma na celu zapewnienie kompleksowości realizowanych inwestycji.

Continue…

18|06|2015

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – czyli wsparcie projektów od pomysłu do rynku

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest największym w Unii Europejskiej programem finansującym badania, rozwój i innowacje, i drugim co do wielkości budżetu krajowym programem operacyjnym nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Głównym beneficjentem programu będą przedsiębiorstwa, oraz jednostki naukowe, a także instytucje otoczenia biznesu. Program składa się z czterech głównych osi priorytetowych:

  • Oś I – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
  • Oś II – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,
  • Oś III – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
  • Oś IV – Wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego.

Dodatkową oś priorytetową stanowi pomoc techniczna programu, w ramach której finansowane będą działania związane z promocją i wdrażaniem programu.

Już sam układ osi priorytetowych PO IR wskazuje na cel programu – wsparcie projektów od pomysłu do rynku, i takie jest też hasło przewodnie Programu.

Continue…

03|06|2015

Fundusze unijne w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 daje przedsiębiorstwom szeroki wachlarz możliwości skorzystania z dotacji unijnych. Zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą. Tak więc, forma prawna prowadzonej działalności nie stanowi ograniczenia z punktu widzenia dostępności funduszy unijnych, jedynym wymogiem stawianym wnioskodawcom jest posiadanie siedziby, lub w przypadku osoby fizycznej prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Continue…