29|08|2017

Czym jest spółka jawna?

Spółka jawna

W polskim porządku prawnym możemy wyróżnić dwa rodzaje spółek handlowych – spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna) oraz spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna). Każda z tych spółek ma swoją specyfikę, a niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć charakterystykę jednej z nich – spółki jawnej.

Należy zacząć od tego, że spółka jawna, tak jak wszystkie spółki osobowe, jest tzw. ułomną osobą prawną. Oznacza to, że spółka nie ma osobowości prawnej, jednakże jest podmiotem praw i obowiązków, tj. może samodzielnie nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Jednakże jej byt jest uzależniony od bytu jej wspólników tudzież od jej składu osobowego.

Continue…

16|08|2017

Czym jest spółka akcyjna?

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest jedną z dwóch (obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) spółką kapitałową. Spółka z akcyjna jest osobą prawną, czyli samodzielnym podmiotem praw i obowiązków, która we własnym imieniu może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także pozywać i być pozywana – byt tej spółki nie jest uzależniony od ilości jej akcjonariuszy czy też składu ich osobowego. Spółka ta, jako osoba prawna działa poprzez swoje organy, a zwłaszcza zarząd, a struktura właścicielska jest w tej spółce oderwana od struktury zarządzającej (chociaż mogą się przeplatać). Spółka ta może być założona w każdym celu prawnie dopuszczalnym, przez jeden lub większą ilość podmiotów. Ustawodawca wprowadził zakaz tworzenia spółki akcyjnej przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Rejestracja spółki odbywa się, jak w przypadku każdej spółki handlowej, przez sąd rejestrowy, właściwy miejscowo dla siedziby spółki.

Continue…