27|08|2015

Jak wystąpić ze spółki cywilnej, która jest „właścicielem” nieruchomości?

Zgodnie z art. 869 § 1 k.c. wspólnik spółki cywilnej może z niej wystąpić, wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego, jeśli spółka została zawarta na czas nieoznaczony. Wypowiedzenie umowy spółki cywilnej przez wspólnika następuje poprzez złożone pozostałym wspólnikom oświadczenia. Zasadnicze pytanie jakie pojawia się przy problematyce wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej, to forma w jakiej należy złożyć oświadczenie, jeśli w skład majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej wchodzi własność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Continue…

11|08|2015

Zgłoszenie zmian do sądu rejestrowego po wypowiedzeniu umowy spółki jawnej przez wspólnika

Nawiązując do poprzedniego wpisu, warto podkreślić, że wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez wspólnika rodzi również obowiązki zgłoszenia zmiany do sądu rejestrowego. W razie kontynuacji istnienia spółki jawnej bez wspólnika, który wypowiedział umowę spółki, zmianami, jakie powinny być ujawnione w rejestrze, są przede wszystkim wykreślenie występującego ze spółki wspólnika, zmiana wartości udziałów wspólników zgodnie z porozumieniem o kontynuacji istnienia spółki, wykreślenie wspólnika występującego z rubryki o danych wspólników uprawnionych do reprezentacji spółki oraz innych zmian dokonywanych w ramach porozumienia (formularze KRS-Z1, KRS-ZB oraz KRS-ZK). Do formularzy należy także dołączyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy spółki, porozumienie o kontynuacji istnienia spółki, tekst jednolity umowy spółki sporządzonego na podstawie porozumienia, aktualną listę wspólników z nazwiskami i imionami albo firmami (nazwami) wspólników oraz ich adresami (adresami do doręczeń). Wniosek o wpis powinien zostać opłacony, dlatego nie można zapomnieć o załączeniu dowodów wpłaty (250 zł za zmianę oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Poniżej zamieszczam uzupełnione formularze i załączniki do wniosku zgodnie z danymi z poprzedniego wpisu i dokumentami tam udostępnionymi.

Continue…