16|08|2017

Czym jest spółka akcyjna?

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest jedną z dwóch (obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) spółką kapitałową. Spółka z akcyjna jest osobą prawną, czyli samodzielnym podmiotem praw i obowiązków, która we własnym imieniu może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także pozywać i być pozywana – byt tej spółki nie jest uzależniony od ilości jej akcjonariuszy czy też składu ich osobowego. Spółka ta, jako osoba prawna działa poprzez swoje organy, a zwłaszcza zarząd, a struktura właścicielska jest w tej spółce oderwana od struktury zarządzającej (chociaż mogą się przeplatać). Spółka ta może być założona w każdym celu prawnie dopuszczalnym, przez jeden lub większą ilość podmiotów. Ustawodawca wprowadził zakaz tworzenia spółki akcyjnej przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Rejestracja spółki odbywa się, jak w przypadku każdej spółki handlowej, przez sąd rejestrowy, właściwy miejscowo dla siedziby spółki.

Continue…