25|09|2017

Czym jest spółka komandytowa?

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest szczególnym rodzajem spółki osobowej, a wynika to z faktu, że modyfikuje ona zasadę odpowiedzialności subsydiarnej wspólników za zobowiązania spółki. Zgodnie z definicją zawartą w art. 102 KSH, spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Continue…

08|09|2017

Czym jest spółka partnerska?

Spółka partnerska

Wśród spółek osobowych można wyróżnić spółki o mieszanym charakterze. Takie spółki, pomimo że zostały wprost uregulowane jako spółki osobowe, zawierają w sobie elementy spółek kapitałowych, co wpływa na ich specyfikę. Wśród spółek osobowych można wyróżnić dwie spółki o mieszanym charakterze – spółkę komandytowo-akcyjną oraz opisywaną w niniejszym artykule spółkę partnerską.

Continue…