31|03|2015

Spółkę jawną i komandytową można założyć przez Internet

Taka możliwość powstała na skutek nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie 15. stycznia 2015 r. Oprócz dotychczasowego trybu zawarcia umowy spółki w formie pisemnej aktualnie można skorzystać z elektronicznego wzorca umowy. Nowelizacja wprowadza także m.in. możliwość zmiany umowy spółki, przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika oraz udzielenia prokury przez Internet.

Nie każda spółka
Nowe rozwiązania mają na celu ułatwienie i przyspieszenie rozpoczęcia działalności w formie spółki jawnej i spółki komandytowej. Podstawowe udogodnienie polega na możliwości zawarcia umowy spółki jawnej i spółki komandytowej przez Internet z wykorzystaniem wzorca umowy. Skorzystanie z tej możliwości nie obejmuje jednak założenia spółki partnerskiej ani komandytowo-akcyjnej.

Umowa spółki
Wzorzec umowy, który ma być podstawą funkcjonowania spółki, został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym. Jest to bardzo prosty dokument zawierający postanowienia wymagane przepisami k.s.h. i nie pozwalający na wprowadzenie rozwiązań innych niż standardowe. Niektóre postanowienia dotyczące np. czasu trwania spółki, określenia wspólników uprawnionych do prowadzenia spraw spółki czy zasad udziału w zysku (w ograniczonym zakresie) mogą zostać wprowadzone zgodnie z przygotowanymi wcześniej wariantami. Ponadto wkładem do spółki może być tylko wkład pieniężny. Nie jest zatem możliwe ustalenie wkładu np. w postaci samochodu czy najmu lokalu przeznaczonego na siedzibę. Te ograniczenia niestety sprawiają, iż wzorzec umowy jest mało „elastyczny”, ale takie też muszą być konsekwencje realizacji celu szybkiej i prostej rejestracji spółki. Czy cel ten zostanie zrealizowany pokaże praktyka.

ePUAP i konto
Do założenia spółki jawnej lub komandytowej z wykorzystaniem wzorca umowy konieczne jest dysponowanie profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz założenie konta na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Oczywiście uzyskanie profilu zaufanego ePUAP jest prostsze i tańsze niż uzyskanie bezpiecznego podpisu elektronicznego. Rejestracja nie jest zatem trudna.

Zmiana umowy spółki
Nowelizacja umożliwia nie tylko zawarcie umowy spółki, ale także jej zmianę. Niemniej zmiana umowy spółki podlega podobnym i ograniczeniom jak w przypadku jej zawarcia. Zgodnie z rozporządzeniem umowa spółki zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy podlega zmianom w zakresie postanowień przewidzianych we wzorcu określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w tym również w zakresie możliwości wyboru innego wariantu postanowienia umownego, z wyjątkiem postanowień § 1 i § 13 ust. 2 wzorca umowy (dot. listy osób stawających do zawarcia umowy spółki i określenia roku obrotowego). Ograniczenia te są dość znaczne. Co więcej, w tym trybie możliwa jest zmiana tylko takiej umowy spółki, która została zawarta z wykorzystaniem wzorca. Nie jest zatem możliwe dokonanie zmiany umowy spółki zawartej w tradycyjnej.

Zbycie ogółu praw i obowiązków
Nowelizacja wprowadziła również możliwość zawarcia umowy zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki na inny podmiot w formie elektronicznej. W tym zakresie rozporządzenie również określa stosowny wzór. Niestety brak jest w nim miejsca na wprowadzenie jakichkolwiek warunków czy terminów transakcji. Gdyby zatem strony zamierzały zawrzeć umowę nieco bardziej złożoną niż określenie przedmiotu i ceny to konieczne będzie zachowanie dotychczasowej formy pisemnej.

Prokura przez Internet
Nowelizacja wprowadziła także możliwość udzielania prokury bez odchodzenia od komputera. Dotyczy to nie tylko spółek osobowych (dot. jawnej i komandytowej), ale również kapitałowych. Z uwagi na fakt, iż zakres prokury został określony w przepisach Kodeksu cywilnego w tym przypadku brak możliwości wprowadzenia zmian, poza wariantami udzielenia prokury (oddzielnej, samoistnej, oddziałowej), jest ze wszech miar uzasadniony.