15|04|2015

Wzory podpisów nie są już potrzebne

Nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie 15. stycznia 2015 r., ustawodawca usunął obowiązek składania wzorów podpisów do KRS. Dotychczas obowiązek ten dotyczył wspólników spółek osobowych uprawnionych do reprezentacji spółki (oraz członków zarządu spółek kapitałowych). Zarówno przy założeniu spółki, jak i przy zmianie składu osobowego wspólników uprawnionych do reprezentacji do wniosku o ujawnienie zmian w KRS należało załączyć notarialnie poświadczone wzory podpisów.

Continue…

16|03|2015

Skuteczniejsza egzekucja z majątku wspólnika z rozdzielnością małżeńską

W poprzednim wpisie była mowa o ujawnianiu w rejestrze przedsiębiorców KRS wzmianki o pozostawaniu wspólnika w ustroju majątkowym rozdzielności małżeńskiej. Informacja ta może być istotna dla wierzyciela spółki, bowiem jeśli egzekucja wobec spółki okaże się bezskuteczna, będzie on wiedział z jakiej masy majątkowej może dochodzić swoich roszczeń od wspólnika. Tematyką tego wpisu będzie analiza przesłanek odpowiedzialności majątkiem wspólnym w przypadku dochodzenia wierzytelności spółki osobowej od wspólnika pozostającego w związku małżeńskim.

Continue…

05|03|2015

Prawo żądania wpisu w rejestrze przedsiębiorców małżonka wspólnika spółki osobowej

Przeglądając rubryki dotyczące wspólników w spółkach osobowych można zauważyć, że są tam zamieszczone takie informacje jak pozostawanie przez wspólnika w związku małżeńskim, zawarcie umowy małżeńskiej majątkowej i powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami. Ma to o tyle znaczenie w tego rodzaju spółkach, że wspólnicy (inaczej niż w spółkach kapitałowych) odpowiadają za zobowiązania spółki w razie, gdy sytuacja finansowa spółki nie pozwala na spłatę długów (na potrzeby tego wpisu przyjmijmy, że wspólnicy spółek osobowych to jedynie tzw. „wspólnicy jawni”, czyli wspólnicy spółki jawnej lub wspólnicy pozostałych spółek osobowych, którzy odpowiadają jak wspólnicy spółek jawnych). Jest to istotna informacja przede wszystkim dla wierzyciela spółki, której wspólnik pozostaje w związku małżeńskim, bowiem na podstawie tych informacji może się dowiedzieć, z której masy majątkowej może zaspokoić swoje roszczenia. Umieszczenie wzmianki o rozdzielności majątkowej może mieć również duże znaczenie dla małżonka wspólnika.

Continue…

18|02|2015

Czy udział w spółce osobowej oraz zyski z udziału należą do majątku osobistego wspólnika?

W sytuacji gdy wierzyciel spółki osobowej nie jest w stanie zaspokoić się z majątku spółki, odpowiedzialnymi za długi spółki własnym majątkiem są wspólnicy. Czy wierzyciel zawsze będzie mógł zaspokoić się z przysługujących wspólnikowi praw majątkowych z tytułu udziału w spółce i zysku z udziału? Wspólnicy, którzy zawarli związek małżeński, zawsze będą odpowiadali za zobowiązania spółki swoim majątkiem osobistym (niekoniecznie zaś majątkiem wspólnym małżeńskim). Powstaje zatem pytanie, czy prawa majątkowe z tytułu udziału w spółce i wypłacony wspólnikowi zysk zawsze należy do jego majątku osobistego i będzie mógł być przeznaczony na spłatę długów spółki?

Continue…