14|06|2016

Rejestracja spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym Cz. II

Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego winno być złożone na właściwym formularzu (KRS – W1) i zawierać: 1) firmę, siedzibę i adres spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń, 4) nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji.

Stosownie do art. 26 § 1 k.s.h. zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać: 1) firmę, siedzibę i adres spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń, 4) nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji.

Główny formularz rejestracji KRS – W1 składa się zasadniczo z czterech części oznaczonych literami od A do D (w ramach których wyodrębniono podrubryki). W pierwszej kolejności wnioskodawca musi określić sąd rejestrowy, do którego składany jest wniosek, dane dotyczące siedziby podmiotu rejestrowanego (co pozwoli zweryfikować poprawność określenia właściwości sądu) oraz to, czy rejestracja dotyczy nowego podmiotu czy też podmiotu uprzednio zarejestrowanego. Część A formularza obejmuje dane podmiotu składającego wniosek, dane adresata do korespondencji oraz dane pełnomocnika procesowego, o ile takowy został ustanowiony.

W części B formularza KRS-W1 należy wskazać brzmienie firmy spółki – takie jak zostało określone w umowie spółki – sformułowane zgodnie z normą art. 24 § 1 k.s.h. wraz z dodatkiem wskazującym na rodzaj spółki w pełnym brzmieniu – spółka jawna. Nadto w części B należy określić formę prawną rejestrowanego podmiotu.

Część C obejmuje dane dotyczące:

– numerów NIP i REGON, o ile takie zostały już nadane (C1),

– ewentualnej wcześniejszej rejestracji spółki (C2),

– informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej (C3),

– informacji o siedzibie i adresie spółki, przy czym wskazana we wniosku siedziba spółki musi korespondować z odpowiednimi postanowieniami umowy (C4),

– szczegółowych informacji o umowie spółki (C5),

– informacji o czasie, na jaki spółka została utworzona (C6),

– informacji o dniu kończącym rok obrotowy (C7).

Część D obejmuje informacje o załącznikach do wniosku – zarówno formularzach uzupełniających (KRS – WB, KRS – WK, KRS – WM), jak i innych dokumentach, których dołączenie do wniosku o wpis jest niezbędne – a także rubrykę dotyczącą osób składających wniosek (z wyszczególnieniem, miejsc na złożenie przezeń podpisu).

Formularz KRS – WM, stanowiący obowiązkowy formularz uzupełniający do formularza zgłoszenia – KRS – W1, odnosi się do przedmiotu działalności spółki, będącego konkretyzacją celu, dla którego spółka została zawiązana. Wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego podlega przedmiot działalności określony przez wspólników w umowie spółki, a więc określenie przedmiotu działalności wskazane w umowie i we wniosku o wpis musi być identyczne. Przedmiot działalności może zostać określony według klasyfikacji PKD, jednakże nie jest to wymóg obligatoryjny. Opis słowny przedmiotu działalności spółki nie musi pokrywać się z opisem przedmiotu wskazanym w Polskiej Klasyfikacji Działalności – dopuszczalne jest umiarkowanie dowolne, opisowe określenie przedmiotu działalności i w dalszej kolejności przyporządkowanie doń odpowiedniego kodu PKD (na poziomie podklasy) – ten element jest obowiązkowy. Od 1 grudnia 2014 roku podmioty starające się o wpis do KRS mają obowiązek przedstawić w rejestrze przeważający przedmiot działalności, dlatego też spółka może ujawnić maksymalnie dziesięć pozycji.

Formularz KRS – WB jest przeznaczony do zgłaszania do Rejestru przedsiębiorców wymaganych danych o wszystkich wspólnikach spółki jawnej. Jeżeli wspólnik jest osobą fizyczną, należy ujawnić jego imię i nazwisko oraz numer PESEL, a dodatkowo wskazać czy pozostaje w związku małżeńskim, czy zawierał małżeńską umowę majątkową, czy między wspólnikiem a małżonkiem tegoż istnieje rozdzielność majątkowa oraz czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli wspólnikiem jest podmiot inny niż osoba fizyczna, poza nazwą (ewentualnie firmą) jednostki organizacyjnej, konieczne może być wypełnienie rubryk 7 i 8, w których należy wpisać numery REGON oraz KRS, o ile dany wspólnik podlega wpisowi do Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej lub jest ujęty w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kolejny obowiązkowy załącznik do wniosku o wpis spółki do rejestru to formularz KRS – WK, wskazuje się w nim wspólników, którzy nie zostali, np. w drodze postanowień umowy, pozbawieni uprawnienia do reprezentowania spółki. W części I formularza, w rubryce nr 1, należy zaznaczyć punkt (kwadrat) drugi – zgłoszenie dotyczy wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki. Następnie w polu nr 3 należy opisowo określić sposób reprezentowania spółki (reprezentacja jednoosobowa lub łączna np. wspólnik wraz z prokurentem). W części II formularza – w rubryce 1 należy wskazać czy uprawniony do reprezentowania spółki wspólnik osobą fizyczną, a w dalszych oznaczyć jego imiona i nazwisko oraz numer PESEL, względnie nazwę (firmę) numer KRS lub REGON, jeżeli jest innym aniżeli osoba fizyczna podmiotem.

Jeżeli spółka ustanowiła i powołała prokurenta lub jeżeli udzielono umocowania pełnomocnikowi należy ich zgłosić do rejestru za pomocą formularza KRS – WL, w którym należy wskazać imię, nazwisko oraz numer PESEL prokurenta (pełnomocnika) oraz rodzaj prokury, tj. czy została ona udzielona jako łączna czy też samoistna (albo zakres pełnomocnictwa).

Zgodnie z art. 26 § 2 k.s.h. wszelkie zmiany danych wymienionych w 26 § 1 k.s.h. powinny zostać zgłoszone sądowi rejestrowemu. Ponadto zgodnie z ustawą o KRS do wniosku o wpis, dotyczącego zmiany umowy spółki, dołącza się także tekst jednolity umowy, z uwzględnieniem wszystkich wprowadzonych zmian.

Zobacz także część I artykułu na temat rejestracji spółki jawnej.